ZÁRUKA BOSCH (Stav k 1.1.2017)

Každé elektrické ručné náradie Bosch, pneumatické náradie a meracie prístroje sa dôsledne kontrolujú a testujú a podliehajú prísnej kontrole kvality podľa štandardov Bosch. Bosch preto poskytuje záruku na elektrické ručné náradie, pneumatické náradie a meracie prístroje Bosch. Nároky kupujúceho na odstránenie porúch, vyplývajúce z kúpnej zmluvy s predávajúcim, ako i zákonné práva, nie sú touto zárukou obmedzené.

Na toto náradie poskytujeme záruku v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

1. Záruku poskytujeme pri dodržaní nasledujúcich pravidiel (č. 2 – 7) bezplatným odstránením poruchy na náradí, dokázateľne spôsobenou v rámci platnosti záručnej lehoty chybou materiálu, alebo nedodržaním technologického postupu výroby.

2. Záručná lehota je 24 mesiacov, pri profesionálnom alebo priemyslovom využívaní alebo zodpovedajúcom zaťažení náradia platí záruka 12 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom predaja výrobku prvému koncovému odberateľovi. Rozhodujúci je dátum na originálnom doklade o nákupe.

Pri všetkých typoch profesionálneho ( modrého) elektrického ručného náradia a meracích prístrojov (s výnimkou vysokofrekvenčného náradia, priemyslových akumulátorových skrutkovačov a pneumatického náradia), zakúpených počínajúc dňom 1.1.2017, sa záručná lehota predlžuje na 36 mesiacov, ak kupujúci toto náradie v priebehu 4 týždňov od dátumu zakúpenia zaregistruje. Toto predĺženie záruky sa nevzťahuje na akumulátory a nabíjačky, ani na dodávané príslušenstvo. Registrácia sa môže uskutočniť iba cez internet na adrese www.bosch-pt.com/warranty. Ako potvrdenie platí doklad o registrácii, ktorý sa musí ihneď vytlačiť, ako aj originál dokladu o kúpe, potvrdzujúci dátum zakúpenia. Registrácia je možná iba v prípade vyhlásenia súhlasu kupujúceho s archiváciou ním uvedených údajov.

3. Záruka sa nevzťahuje: - na diely, podliehajúce opotrebovaniu používaním alebo inému prirodzenému opotrebovaniu, ako aj na chyby náradia, spôsobené opotrebovaním z používania, alebo iným prirodzeným opotrebovaním. - na chyby náradia, spôsobené nedodržaním pokynov na používanie, používaním v rozpore s účelom využitia, abnormálnymi podmienkami prostredia, neprimeranými podmienkami prevádzky, preťažením, alebo chybnou údržbou alebo ošetrovaním. 2 - na chyby náradia, spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi Bosch. - na náradie, na ktorom boli vykonané zmeny alebo úpravy. - na nepatrné odchýlky požadovanej akosti, ktoré sú pre hodnotu a úžitkové vlastnosti nosti náradia nepodstatné.

4. Odstránenie nami uznaných chýb, spadajúcich do rozsahu povinností vyplývajúcich z podmienok záruky, sa po našom rozhodnutí uskutočňuje bezplatnou opravou náradia, alebo výmenou za nové náradie rovnakého typu (resp. za nasledujúci model). Vymenené náradie, alebo časti, sa stávajú naším majetkom.

5. Nároky, vyplývajúce zo záruky, sa musia uplatniť v priebehu platnosti záručnej lehoty. Na to je potrebné chybné náradie spolu s originálnym dokladom o nákupe, ktorý musí obsahovať údaj o dátume kúpy a typové označenie výrobku, odovzdať, alebo odoslať v nerozobratom stave špecializovanému predajcovi, alebo autorizovanému servisnému stredisku, uvedenému v návode na používanie. Pri uplatňovaní 36-mesačnej záručnej lehoty na základe vyššie uvedenej registrácie sa musí taktiež predložiť doklad o registrácii. Čiastočne alebo úplne rozobraté náradie sa nemôže odovzdať alebo odoslať ako záručný prípad. Ak kupujúci odosiela náradie predajcovi alebo autorizovanému servisnému stredisku poštou, náklady, spojené s prepravou a riziko prepravy znáša kupujúci.

6. Na ostatné nároky, okrem práva na odstránenie porúch náradia, vyplývajúceho zo záručných podmienok, sa naša záruka nevzťahuje.

7. Záručné úkony nemajú vplyv na predĺženie alebo obnovenie záručnej lehoty. Vyššie uvedené záruky platia pre náradie zakúpené a používané v Európe. Na túto záruku sa vzťahuje nemecké právo s vylúčením Dohody spojených národov o dohodách o medzinárodnom nákupe tovaru (CISG). Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart Germany
BOSCH Professional
BOSCH Domáci majstri
BOSCH Záhrada
BOSCH BSS Partner
Záruka BOSCH
Ako postupovať pri reklamácii
Servis
BOSCH 3 ročná záruka